× Loyalty kartica Istraži Pretplati se Uloguj se FAQ Kontakt

ŽELIŠ POPUSTE ŠIROM BEOGRADA?

Obaveštenje

o obradi podataka o ličnosti

 

 1. Osnovne informacije o cilju obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

        Mi, Privredno društvo City pass d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi: Vase Čarapića 2-4, sprat 7, kancelarija 705 i kancelarija 706, Stari Grad, matični broj: 20821973 (dalje: „City Pass“) u cilju izvršavanja obaveza u svojstvu pružaoca usluga koja se sastoji od upravljanja sadržajem Belgrade PASS internet aplikacije od strane korisnika Belgrade PASS loyality programa (dalje: “Korisnici”), prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti Korisnika. Ovi podaci o ličnosti Korisnika mogu biti sadržani u pismenom ili drugom obliku, uključujući i elektronski oblik.

Sve podatke o ličnosti Korisnika prikupljamo i obrađujemo u skladu sa načelima obrade kako su ova načela propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (dalje: „Zakon“) i to načela:

 • Zakonitosti, poštenja i transparentnosti prilikom obrade podataka o ličnosti;
 • Ograničenja u odnosu na svrhu obrade podataka o ličnosti;
 • Minimizacije podataka o ličnosti;
 • Tačnosti podataka o ličnosti;
 • Ograničenja čuvanja podataka o ličnosti;
 • Integriteta i poverljivosti čuvanja podataka o ličnosti;
 • Odgovornosti za postupanje prilikom obrade podataka o ličnosti i primene Zakona.

U skladu sa obavezama iz Zakona i ispunjavajući dužnost rukovaoca vašim podacima, a u cilju zakonite obrade podataka o ličnosti Korisnika, želimo da vam u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti putem ovog obaveštenja o obradi podataka o ličnosti (dalje: „Obaveštenje”) ukažemo na obaveze City Pass kao i na vaša prava u pogledu obrade podataka o ličnosti vas kao Korisnika.

 

 1. Rukovalac podacima o ličnosti

City Pass je rukovalac vaših podataka o ličnosti prema važećem Zakonu koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije, te u tom svojstvu određuje svrhu i način obrade vaših podataka o ličnosti i odgovoran je za zakonito prikupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti.

Podaci City Pass su kako sledi u daljem tekstu:

 1. Informacije o identitetu

Puno poslovno ime:                     City pass d.o.o. Beograd

Matični broj:                                  20821973

PIB:                                                   107535226

Sedište:                                            Vase Čarapića 2-4, sprat 7, kancelarija 705 i kancelarija 706, Stari Grad, grad Beograd, Republika Srbija.

 

 1. Kontakt podaci

E-mail adresa:                               info@belgradepass.com

 

 1. Svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

        Svrha prikupljanja i obrade vaših podataka o ličnosti se odnosi na kreiranje korisničkog naloga na internet stranici www.belgradepass.com, omogućavanje upravljanja sadržajem Belgrade PASS internet aplikacije, koja je aktivna i funkcionalna u okviru internet stranice www.belgradepass.com i putem koje City Pass Korisniku izdaje Belgrade PASS loyalty karticu za ostvarivanje i korišćenje popusta na usluge ili prodaju proizvoda u objektima kod svih pravnih i/ili fizička lica koja su izlistana na internet stranici www.belgradepass.com i koja su dužna da omoguće pravo Korisniku da usluge i proizvode kod tih lica koristi ili kupuje, sa popustom.

 

 1. Vrsta podataka koje se obrađuju

        City Pass prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika poput prezimena i imena, mesta prebivališta, odnosno boravišta, matičnog broja, obrazovanja i drugih podataka koji su neophodni za ostvarenje svrhe definisane u tački 3. Obaveštenja, i to na način propisan Zakonom.

 

 1. Način prikupljanja Vaših podataka

        Podatke o ličnosti iz tačke 4. ovog Obaveštenja City Pass prikuplja neposredno od lica na koje se ovi podaci o ličnosti odnose.

 

 1. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti biće čuvani onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, za koju se podaci obrađuju, kao i u skladu sa rokovima propisanim važećim propisima.

 

 1. Kategorije primalaca vaših podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti će biti predmet obrade od strane za to ovlašćenih lica City Pass, a izuzetno mogu biti otkriveni i sledećim kategorijama primalaca, i to:

 • spoljnom revizoru City Pass;
 • privrednim društvima koja čine ili će u budućnosti činiti grupu privrednih subjekata u okviru koje posluje ili će poslovati City Pass, u skladu sa Zakonom i propisima kojima su regulisani privredni subjekti;
 • drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup vašim podacima o ličnosti, u svemu u skladu sa Zakonom.

 

 

 

 1. Vaša prava povodom obrade podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona, informišemo vas da imate sledeća prava povodom obrade podataka o ličnosti, i to:

 1. Pravo na pristup vašim podacima o ličnosti

Ovo pravo možete ostvariti ukoliko su vam potrebne informacije:

 • o tome da li City Pass obrađuje Vvaše podatke o ličnosti;
 • o svrsi obrade;
 • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 • o postojanju prava da se od City Pass zahteva ispravka ili brisanje vaših podataka o ličnosti, prava na ograničenje i prava na prigovor na obradu;
 • o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje: „Poverenik“);
 • o odgovarajućim merama zaštite ukoliko se vaši podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.
 1. Pravo na ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

Ovo pravo podrazumeva da se vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno, da se vaši nepotpuni podaci o ličnosti dopune.

 1. Pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti

Ovo pravo možete ostvariti pod uslovom da vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, za koju su prikupljeni i obrađivani.

City Pass je dužan da obriše vaše podatke o ličnosti i u drugim slučajevima propisanim Zakonom, ukoliko se ispune za to predviđeni uslovi.

 1. Pravo na ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti

Ovo pravo možete ostvariti u sledećim situacijama, i to:

 • ukoliko osporavate tačnost vaših podataka o ličnosti, i to u roku koji omogućava da City Pass proveri tačnost podataka o ličnosti; i
 • ukoliko City Pass-u više nisu potrebni vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade iz tačke 3. Obaveštenja, ali ste vaše podatke o ličnosti zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Ukoliko obrada vaših podataka o ličnosti bude ograničena, ti podaci se mogu dalje obrađivati samo na osnovu vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Pre nego što ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti prestane da važi, City Pass će vas informisati o prestanku tog ograničenja.

 1. Pravo na prenosivost podataka o ličnosti

Ovo pravo vam omogućava da primite od City Pass sopstvene podatke o ličnosti koji se obrađuju u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane City Pass. Ovo pravo podrazumeva i da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane City Pass, ako je to tehnički izvodljivo.

 1. Pravo da podnesete pritužbu Povereniku

U cilju zaštite svojih osnovnih prava i sloboda, ovo pravo možete ostvariti ukoliko smatrate da se obrada vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona.

 1. Pravo da zahtevate kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade

Ovo pravo možete da ostvarite bez plaćanja naknade, osim ukoliko zahtevate da City Pass izradi dodatne kopije kada je City Pass ovlašćen da zahteva naknadu nužnih troškova prouzrokovanih takvih zahtevom.

Ukoliko zahtev za kopiju dostavite elektronskim putem, informacije će vam biti dostavljene u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije dostavljanje.

 

 1. Način ostvarivanja vaših prava

        Sva prava navedena u članu 8. ovog Obaveštenja, osim prava na podnošenje pritužbe Povereniku, možete ostvariti podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava (u daljem tekstu označen kao: „Zahtev“), i to tako što ćete Zahtev dostaviti na adresu City Pass: Vase Čarapića 2-4, sprat 7, kancelarija 705 i kancelarija 706, Stari Grad, grad Beograd, Republika Srbija ili na e-mail adresu: info@belgradepass.com.

        City Pass je dužan da vam pruži informacije o postupanju po vašem Zahtevu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva. Ovaj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj Zahteva, a u kom slučaju ćete o takvom produženju biti blagovremeno obavešteni.

        U cilju zaštite osnovnih prava i sloboda, možete ostvarivati i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku, čiji su kontakt podaci:

Adresa:                     Bulevar Kralja Aleksandra 15, grad Beograd, Republika Srbija

E-mail:                      office@poverenik.rs

Kontakt telefon:     +381 11 34 08 900

 

 1. Prenos vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije

City Pass može vršiti prenos vaših podataka u druge države i/ili međunarodne organizacije u skladu sa Zakonom, pri čemu se prenos vrši u skladu sa svrhom iz tačke 3. Obaveštenja u druge države i/ili međunarodne organizacije u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite vaših podataka o ličnosti i to u državama i međunarodnim organizacijama:

 • koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;
 • za koje je od strane Evropske Unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;
 • sa kojima Republika Srbija ima zaključene međunarodne sporazume o prenosu podataka o ličnosti; i
 • koje se nalaze na listi koju utvrđuje Vlada Republike Srbije na osnovu kriterijuma i pravila propisanih Zakonom i koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 1. Posebne mere zaštite podataka o ličnosti Korinika

U skladu sa Zakonom, City Pass je preduzeo odgovorajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigli odgovorajući nivoi bezbednosti u odnosu na rizike u postupku prikupljanja i obrade vaših podataka o ličnosti.

(i)      Kontrola elektronskog pristupa podacima

           Elektronski pristup vašim podacima o ličnosti koji se čuvaju na računarima imaju samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama i samo u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju.

           Elektronski pristup vašim podacima o ličnosti je dodatno zaštićen kontrolom pristupa evidencijama na računaru samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja i koja je osmišljena u saglasnosti sa važećim standardima i preporukama koji se odnose na formiranje lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine i sl.).

(ii)     Ograničenje fizičkog pristupa

           Poslovne prostorije u kojima se u pisanoj formi čuvaju vaši podaci o ličnosti takođe podležu ograničenju pristupa, te su dostupne samo licima ovlašćenim za pristup vašim podacima o ličnosti u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje njihovog posla.

 

 1. Obrada u druge svrhe

        Ukoliko nameravamo da vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe iz tačke 3. ovog Obaveštenja, dužni smo da vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i u ovom Obaveštenju.