× Loyalty kartica Istraži Pretplati se Uloguj se FAQ Kontakt

ŽELIŠ POPUSTE ŠIROM BEOGRADA?

Poslovno ime: City pass d.o.o. Beograd-Stari Grad


Adresa registrovanog sedišta: Vase Čarapića 2-4, sprat 7, kancelarija 705 i 706, 11000 Beograd, Republika Srbija


Registrovana pretežna delatnost: 7320 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja


Matični broj: 20821973


PIB: 107535226


Web adresa: www.belgradepass.com


Kontakt telefon: +381601457744


Kontakt e-mail: info@belgradepass.com


USLOVI KORIŠĆENJA


Pojmovi 

CITY PASS -  privredno društvo CITY PASS DOO Beograd, sa sedištem u Beogradu Ul. Vase Čarapića 2-4, VII sprat, kancelarija 705 i 706, gradska opština Stari Grad, MB 20821973, PIB 107535226, čiji je zakonski zastupnik direktor Predrag Milčić.

Partner – preduzetnik, pravno lice ili udruženje koje, sa ciljem povećanja prometa, obezbeđuje pružanje usluga u svojim ugostiteljskim/ hotelskim/ kulturnim /sportskim / rekreacionim/ smeštajnim/ turističkim/ rent a car i sl. objektima za Korisnike putem Belgrade PASS usluge, sa popustom, čije sluge su dostupne fizičkim licima kojima  je od strane CITY PASS-a, na ime izdata važeća Belgrade PASS loyalty kartica.

Korisnik - fizičko lice koje koristi BelgradePASS uslugu i na čije ime je od strane CITY PASS-a izdata BelgradePass važeća loyalty kartica na mesečnom nivou.

Belgrade PASS usluga - usluga koja se sastoji od upravljanja sadržajem Belgrade PASS internet aplikacije, prodajom Korisnicima paketa svojih usluga, izdavanjem Belgrade PASS loyalty kartice za ostvarenje i korišćenje popusta na usluge u ugostiteljskim/hotelskim/kulturnim/sportskim/ rekreacionim/smeštajnim/rent a car i sličnim objektima Partnera, promocije, organizacije i posredovanja pri prodaji usluga Partnera sa fiksnim i eventualnim varijabilnim popustima, promocije  distribucije Belgrade PASS loyalty kartice, kao i od pružanja usluga Korisnicima i Partnerima putem interneta.

Belgrade PASS loyalty kartica - isprava koja sadrži jedinstveni korisnički broj i lozinku, kao i jedinstveni QR kod i koja ne predstavlja sredstvo plaćanja, koju CITY PASS prodaje i izdaje Korisniku, slanjem na e-mail adresu Korisnika u digitalnom obliku, koja dokazuje da Korisnik ima plaćen mesečni paket Belgrade PASS usluge, za koji Korisnik, ukoliko ima važeću mesečnu pretplatu na Belgrade PASS uslugu, odnosno važeću Belgrade PASS loyalty karticu, od Partnera može tražiti ispunjenje usluge u njegovom ugostiteljskom/kulturnom/sportskom/rekreacionomsmeštajnom / hotelskom objektu sa popustom, u odnosu na redovnu cenu usluge Partnera. 

Korisnički nalog - nalog popunjen od strane Korisnika Belgrade PASS internet aplikacije popunjavanjem postojeće forme za otvaranje naloga (Pristupnice), tako što Korisnik samostalno u predviđenu formu unosi sve tražene podatke o sebi (ime i prezime, grad, kontakt telefon i e-mail).

Jedinstveni korisnički nalog – nalog sa jedinstvenim QR kodom koji Korisniku unutar Belgrade PASS internet aplikacije otvara CITY PASS, pretvarajući njegov Korisnički nalog u Jedinstveni korisnički nalog nakon kupovine Belgrade PASS loyalty kartice, na koji se Korisniku, nakon izdavanja Belgrade PASS loyalty kartice na njegov e-mail, upisuje jedinstveni idenifikacioni broj, lozinka i jedinstveni QR kod, i koji Jedinstveni korisnički nalog omogućava proveru važenja mesečne Belgrade PASS loyalty kartice putem Belgrade PASS internet aplikacije u realnom vremenu.

Admin Panel - deo Belgrade PASS internet aplikacije namenjen Partneru radi provere važnosti mesečnog paketa Korisnika Belgrade PASS usluge u objektu Partnera i evidencije broja korišćenja usluga Korisnika. Admin Panelu Partner pristupa unošenjem broja jedinstvenog korisničkog imena i jedinstvene lozinke koji su mu dodeljeni od strane CITY PASS-a.

 

I Uvodne odredbe

Ovim uslovima korišćenja ugovaraju se međusobni odnosi između Korisnika, odnosno fizickog lica koje je od CITY PASS-a kupilo Belgrade PASS uslugu i kome je na ime izdata Belgrade PASS loyalty kartica sa brojem Jedinstvenog koisničkog naloga i jedinstvenim QR kodom od strane CITY PASS-a, odnosno fizičko lice koje koristi Belgrade PASS uslugu (u daljem tekstu: „Korisnik”) i privrednog društva CITY PASS DOO Beograd-Stari Grad, sa sedištem u Beogradu Ul. Vase Čarapića 2-4, VII sprat, kancelarija 705 i 706, gradska opština Stari Grad, MB 20821973, PIB 107535226, čiji je zakonski zastupnik direktor Predrag Milčić, registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 24.04.2012. godine, u skladu sa propisima Republike Srbije (u daljem tekstu: „CITY PASS“).

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „UK“) regulišu oblike i način korišćenja interaktivne Belgrade PASS usluge od strane Korisnika Belgrade PASS internet aplikacije, koja obuhvata promociju sledećih sadržaja: usluge koje pružaju ugostiteljski objekti: kafići, restorani, barovi, klubovi, zatim usluge koje pružaju hoteli i hosteli, usluge smeštaja stan na dan, usluge igraonica za decu, rekreativne i sportske usluge, usluge kulturnih sadržaja, Rent a car i druge usluge sa popustom Korisnicima na čije ime je izdata Belgrade PASS loyalty kartica i druge usluge u objektima Partnera CITY PASS-a, a koja se naziva zaštićenim imenom Belgrade PASS.

Belgrade PASS usluga je složenog sadržaja, a sastoji se od prodaje Belgrade PASS usluge putem Belgrade PASS internet aplikacije, odnosno izdavanja Belgrade PASS loyalty kartice na ime Korisnika, otvaranjem i upravljanjem sadržajem Jedinstvenih korisničkih naloga Korisnika sa jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom kao i jedinstvenim QR kodom na kojima se evidentira korišćenje Belgrade PASS usluge putem Belgrade PASS loyalty kartice (validacija), organizacije i posredovanja pri prodaji usluga Partnera i obezbeđenja usluga Partnera sa popustom za Korisnika u objektima Partnera, putem interneta. Belgrade PASS usluga obuhvata i uslugu promocije i distribucije Belgrade PASS loyalty kartice od strane partnera.

 

II Autorska prava CITY PASS-a

Svi materijali koji se nalaze unutar Belgrade PASS internet aplikacije su vlasništvo CITY PASS-a, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, i/ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na žig ili model.

CITY PASS je, takođe, nosilac autorskih prava i prava industrijske svojine na celokupnom idejnom i vizuelnom Belgrade PASS sadržaju, kao i na sadržaju Belgrade PASS internet aplikacije, koje su neophodne za ispravno i nesmetano funkcionisanje Belgrade PASS usuge.

Zabranjena je svaka distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje sadržaja u Belgrade PASS internet aplikaciji, bez pisanog odobrenja CITY PASS-a. Svako kršenje ove zabrane može imati za posledicu povredu prava na žig, model ilineko drugo autorsko pravo ili pravo industrijske svojine, odnosno može da proizvede pokretanje sudskih postupaka, ili krivičnog gonjenja lica koje krše ovu zabranu.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa Belgrade PASS internet aplikacije, u celosti ili delimično. Takođe, nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala sa ove platforme.

 

III Izmene ovih UK i Izjave o poverljivosti podataka

CITY PASS zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja Korisnika, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koju od ovde navedenih odredaba UK i Izjave o poverljivosti podataka. Korisniku se preporučuje da periodično ponovno detaljno pročita informacije sadržane u UK i/ili Izjavi o poverljivosti podataka, kako bi bio informisan o eventualnim promenama.

 

IV Pravila korišćenja Belgrade PASS internet aplikacije

Obaveza i dužnost Korisnika je da Belgrade PASS internet aplikaciju koristi isključivo u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik može sa Belgrade PASS internet aplikacije preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom CITY PASS-a, samo u svrhu svoje sopstvene i lične upotrebe.

Korisnik ne sme putem Belgrade PASS internet aplikacije objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim, na bilo koji način, nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava ugled ili privatnost nekog lica, itd, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme.

CITY PASS zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza predviđenim ovim UK od strane Korisnika.

 

V Sadržina i način korišćenja Belgrade PASS usluge

 

Otvaranje Korisničkog naloga

Otvaranje Korisničkog naloga od strane Korisnika u Belgrade PASS internet aplikaciji vrši se popunjavanjem postojeće forme za otvaranje naloga (Pristupnice), tako što se u formu unose svi traženi podaci o Korisniku (ime i prezime, grad, kontakt telefon i e-mail).

Uspešnim otvaranjem Korisničkog naloga, što CITY PASS potvrđuje upućenim e-mailom posetiocu Belgrade PASS internet aplikacije, on se smatra registrovanim Korisnikom i potvrđuje da je ove UK i Izjavu o privatnosti u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

CITY PASS obezbeđuje registrovanom Korisniku prodaju Belgrade PASS loyalty kartice, koju CITY PASS prodaje Korisnicima po cenovniku objavljenom unutar Belgrade PASS internet aplikacije.

Belgrade PASS loyalty kartica ima period važenja od 30 dana od dana kupovine od strane Korisnika.

Nakon uplate i kupovine Belgrade PASS usluge od strane Korisnika, CITY PASS se obavezuje da Korisniku u roku od 48 sati na period od 30 dana u elektronskom obliku izda Belgrade PASS loyalty karticu, slanjem na e-mail adresu Korisnika u digitalnom obliku sa jedinstvenim QR kodom, i jedinstvenim korisničkim brojem i lozinkom, koja dokazuje da Korisnik ima plaćen mesečni paket Belgrade PASS usluge.

Po kupovini  Belgrade PASS usluge, CITY PASS se obavezuje da će, u roku od 48 sati otvoriti Jedinstveni korisnički nalog Korisniku u Belgrade PASS internet aplikaciji koji sadrži jedinstveni QR kod, kao i jedinstveni korisnički broj i lozinku. CITY PASS nakon uplate Korisnika, unutar Belgrade PASS internet aplikacije, pretvara Korisnički nalog u Jedinstveni korisnički nalog Korisnika, koji sadrži jedinstveni QR kod, kao i jedinstven korisnički broj i lozinku i koji omogućava proveru važnosti mesečne Belgrade PASS loyalty kartice putem Belgrade PASS internet aplikacije od strane svakog Korisnika i Partnera u realnom vremenu.

Kupovinom Belgrade PASS usluge od strane Korisnika, odnosno uspešnim otvaranjem Jedinstvenog korisničkog naloga Korisniku u Belgrade PASS internet aplikaciji, od strane CITY PASS-a i izdavanjem Belgrade PASS loyalty kartice Korisniku u elektronskom obliku, smatra se da je zaključen ugovor između Korisnika i CITY PASS-a, u skladu sa ovim UK.

 

Sadržina Belgrade PASS usluge

Belgrade PASS usluga je složena i sastoji se od upravljanja sadržajem Belgrade PASS internet aplikacije, otvaranjem Jedinstvenih korisničkih naloga registrovanim Korisnicima, prodajom i izdavanjem Belgrade PASS loyalty kartice za ostvarenje i korišćenje popusta na usluge u objektima Partnera, promocije, organizacije i posredovanja pri prodaji usluga Partnera sa fiksnim i varijabilnim popustima i od pružanja usluga Korisnicima i Partnerima putem interneta.

Belgrade PASS usluga je usluga koju pruža CITY PASS koja se pruža prema unapred objavljenim uslovima korišćenja u Belgrade PASS internet aplikaciji, a obuhvata i promociju i distribuciju Belgrade PASS loyalty kartice.

Belgrade PASS, kao skup Belgrade PASS interaktivnih usluga, obuhvata prodaju Belgrade PASS loyalty kartice za korišćenja sledećih usluga u objektima Partnera naznačenim u Belgrade PASS internet aplikaciji: usluge koje pružaju ugostiteljski objekti (kafići, restorani, barovi, klubovi), zatim usluge koje pružaju hoteli i hosteli, usluge smeštaja stan na dan, usluge kulturnih sadržaja, usluge humanitarnih sadržaja, usluge igraonica za decu, rekreativnih i sportskih usluga, usluga Rent a car-a i drugih usluga sa popustom Korisnicima na čije ime je izdata Belgrade PASS loyalty kartica i druge usluge u objektima Partnera CITY PASS-a, a koja se naziva zaštićenim imenom Belgrade PASS, na bazi minimalnog popusta od 5% na redovnu cenu usluga Partnera u naznačane dane u nedelji ili tokom cele nedelje, kao i većih varijabilnih popusta u objektima Partnera vidljivih u realnom vremenu u Belgrade PASS internet aplikaciji, a nudi i pruža i druge usluge koji su u ponudi na ovoj platformi.

Sve usluge koje su u ponudi u Belgrade PASS internet aplikaciji, CITY PASS je dužan da pruži u skladu sa ovim UK, koji važe na dan kada Korisnik plati BelgradePass uslugu, odnosno kupi Belgrade PASS loyalty karticu.

CITY PASS je dužan da Korisnicima koji imaju uplaćen važeći mesečni paket Belgrade PASS usluge, odnosno važeću Belgrade PASS loyalty katicu, obezbedi minimalni popust od 5% na redovnu cenu usluga Partnera u naznačene dane u nedelji ili tokom cele nedelje, a ima mogućnost obezbeđenja većih popusta na usluge Partnera u određenom periodu dana, posebne dnevne ili vikend akcije.

Partner ima pravo da u određenom danu u nedelji ili delu dana u nedelji ograniči popust u svom objektu/ objektima, o čemu mora da unapred obavesti CITY PASS i navede dan u nedelji i časove kada minimalni popust od 5% na redovnu cenu usluga Partnera neće važiti.

Radi dostupnosti Belgrade PASS usluge Korisniku, odnosno otvaranja Korisničkog naloga, Korisnik mora koristiti Belgrade PASS internet aplikaciju putem računarske opreme za koju je Korisnik sam isključivo odgovoran, bilo za nabavku, bilo za održavanje hardvera i softvera koji koristi, ili za odabir hardvera ili softvera preko koga pristupa BelgradePass apikaciji, ukoliko ne koristi svoju opremu i softver. Korisnik je odgovoran i za bilo koju opremu neophodnu za pristup i korišćenje Belgrade PASS internet aplikacije i samostalno snosi sve troškove vezane za korišćenje i održavanje pristupnog hardvera i softvera.

 

Način korišćenja Belgrade PASS usluge

Korisnik otvara Korisnički nalog u Belgrade PASS internet aplikaciji i avansno plaća izdavanje Belgrade PASS kartice CITY PASS-u prema ceni objavljenoj na ovoj platformi.

Nakon uplate paketa usluga od strane Korisnika, Korisniku se od strane CITY PASS-a u roku od 48 sati na period od 30 dana otvara Jedinstveni korisnički nalog i izdaje u elektronskom obliku Belgrade PASS loyalty kartica, slanjem na e-mail adresu Korisnika u digitalnom obliku sa jedinstvenim QR kodom, kao i jedinstvenim korisničkim brojem i lozinkom, koja dokazuje da Korisnik ima plaćen mesečni paket Belgrade PASS usluge.

Uspešno otvaranje Jedinstvenog korisničkog naloga CITY PASS potvrđuje upućenim e-mailom koji se od strane CITY PASS-a šalje Korisniku. Belgrade PASS loyalty kartica važi 30 dana od dana slanja maila sa potvrdom o uplati zajedno sa Belgrade PASS loyalty karticom u elektronskom obliku Korisniku od strane CITY PASS-a Korisniku, a CITY PASS je dužan da svim Korisnicima koji imaju važeću Belgrade PASS loyalty karticu, obezbedi minimalni popust od 5% na redovnu cenu usluga Partnera određenim danima u nedelji ili tokom cele nedelje, a ima mogućnost obezbeđenja većih popusta na usluge Partnera u određenom periodu dana, posebne dnevne ili vikend akcije u objektima Partnera.

Korisnik je saglasan i razume da Partner ima pravo da u određenom delu dana u nedelji, odnosno u određenom danu u nedelji ograniči popust u svom objektu/objektima, o čemu mora da unapred obavesti CITY PASS i da navede dan u nedelji i časove kada minimalni popust od 5% na redovnu cenu usluga Partnera neće važiti.

Belgrade PASS loyalty kartica ne predstavlja kreditnu karticu ili ček, nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno ovim UK.

Belgrade PASS loyalty kartica se može koristiti isključivo u objektima Partnera CITY PASS-a, sa spiska objavljenog u Belgrade PASS internet aplikaciji.

Partner ne može isključiti Belgrade PASS uslugu u svojim objektima sa spiska unutar Belgrade PASS internet aplikacije Korisniku Belgrade PASS usluge, odnosno imaocu Belgrade PASS loyalty kartice, osim u slučaju prodaje sporednih usluga, prodaje suvenira, cigareta i ostale robe u objektima Partnera koja ne podleže popustu i koja ne spada u redovne aktivnosti Partnera.

Belgrade PASS loyalty kartica je po svojoj prirodi takva isprava koja se ne može preneti na drugo lice, već je isključivo koristi imalac na čije ime je izdata od strane CITY PASS-a.

 

Validacija - Beleženje korišćenja Belgrade PASS loyalty kartice

Korisnik se obavezuje da zaposlenom u objektu Partnera kaže jedinstveni broj svoje kartice i unose odgovarajuću lozinku, kako bi parner bio u mogućnosti da pristupi online Admin panelu i proveri da li Korisnik ima važeću BelgradePass loyalty karticu, odnosno kako bi Partner evidentirao korišćenje Belgrade PASS usluge Korisniku u Admin panelu za uslugu koju je izvršio i za nju izdao račun.

Korisnik ima mogućnost da izvrši validaciju i automatski, tako što Partner i njegov zaposleni skenira jedinstveni QR kod sa mobilnog telefona Korisnika u objektu Partnera, kada se vrši automatska validacija Korisnika i kada Partner skeniranjem QR koda sa mobilnog telefona Korisnika utvrđuje da li Korisnik ima važeću Belgrade PASS loyalty karticu.

Korisnik nije dužan da plati uslugu Partneru, ukoliko Partner nije prethodno evidentirao njegovo Korišćenje važeće Belgrade PASS loyalty kartice u objektu Partnera skeniranjem QR koda sa mobilnog telefona Korisnika, ili evidentiranjem usluge u Admin Panelu od strane zaposlenih Partnera.

Korisnik može, u svako doba, da izvrši uvid u svoj Jedinstveni korisnički nalog u Beograde PASS internet aplikaciji i proveri koliko je puta koristio svoju Belgrade PASS loyalty karticu u periodu od 30 dana njene važnosti, odnosno važnosti mesečnog paketa Belgrade PASS usluge.

Korisnik je u potpunosti upoznat sa činjenicom da CITY PASS nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima usluge/ proizvode koje promotivno nudi putem internet stranice i Belgrade PASS interenet aplikacije, već da su sve usluge/ proizvodi u isključivom vlasništvu Partnera CITY PASS -a, te za sve probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom samog faktičkog korišćenja usluga/ proizvoda, uključujući manjkavosti usluga/ proizvoda, isključivu odgovornost snose Partneri čiji se usluge/ proizvodi nude putem Belgrade PASS usluge u Belgrade PASS interenet aplikaciji.

 

VI Reklamacije i povraćaj novca

Korisnik koji nije zadovoljan Belgrade PASS uslugom kupljenom putem Belgrade PASS internet aplikacije, može ostvariti pravo na povraćaj novca uz poništenje važnosti Belgrade PASS loyalty kartice, odnosno pravo na odustanak od ugovora.

Pravo na povraćaj predujmljenog novca, uz istovremeno poništenje važnosti Belgrade PASS loyalty kartice ima onaj Korisnik koji je svoj zahtev za povrat predujmljenog novca dostavi u roku od 14  dana od dana kupovine paketa Belgrade PASS usluge, u pisanom obliku na adresu elektronske pošte: info@belgradepass.com.

Korisnik je saglasan da nema pravo na odustanak od ugovora ukoliko je već koristio Belgrade PASS loyalty karticu u objektima Partnera u periodu njene važnosti od 30 dana.

Reklamacije se vrše elektronskim putem na e-mail adresu: info@belgradepass.com

CITY PASS je dužan da Korisniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

CITY PASS je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Korisniku na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor CITY PASS na reklamaciju Korisnika CITY PASS će dostaviti Korisniku u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije i isti mora da sadrži odluku da li CITY PASS prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Korisnika i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

CITY PASS je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da iste čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija Korisnika.

 

 

VII Izjava o poverljivosti

 

Poverljivost podataka

Kako je ovim UK predviđeno da je isključivi uslov za korišćenje Belgrade PASS usluge otvaranje Korisničkog naloga u Belgrade PASS internet aplikaciji, popunjavanjem postojeće forme za otvaranje naloga, odnosno pristupnice, tako što se u formu unose traženi podaci o Korisniku, te na ovaj način CITY PASS postaje rukovalac ličnih podataka o Korisnicima, koje su sami Korisnici uneli.

Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka u Korisnički nalog. CITY PASS nije dužan da ih pojedinačno proverava, ali ukoliko u toku pružanja Belgrade PASS usluga CITY PASS utvrdi, lično, ili preko Partnera da su podaci netačni, ovlašćen je da obriše Jedinstveni korisnički nalog sa lažnim podacima, i o tome obavesti sve Partnere.

U slučaju brisanja Jedinstvenog korisničkog naloga Korisnika koji je uneo lažne podatke u Korisnički nalog, Korisnik gubi pravo na korišćenje Belgrade PASS loyalty kartice u periodu njene važnosti.

Korisnik popunjavanjem postojeće forme za otvaranje Korisničkog naloga, odnosno pristupnice dobrovoljno CITY PASS-u dozvoljava korišćenje svojih ličnih podataka, prema kojima će se CITY PASS odnositi u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje preuzima CITY PASS su lični podaci Korisnika i opšte informacije i Korisnik je izričito saglasan da je CITY PASS ovlašćen da ih koristi radi praćenja CITY PASS projekta, radi poboljšanja usluge, u statističke svrhe i radi drugih sličnih ciljeva koji se ostvaruju isključivo u skladu sa poslovnom politikom CITY PASS-a.

Korisnik u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ima pravo da uskrati CITY PASS-u korišćenje njegovih ličnih podataka.

U slučaju naknadnog uskraćivanja prava korišćenja ličnih podataka CITY PASS-u od strane Korisnika, ugovor između Korisnika i CITY PASS-a se atomatski raskida, nakon čega se ugovorna obaveza između Korisnika i CITY PASS-a automatski gasi, a Korisnik ima pravo na povraćaj sredstava koje je dao za važeći paket Belgrade PASS usluge u roku od 14 dana slanjem posebnog zahteva za povrat sredstava u pisanom obliku na adresu elektronske pošte CITY PASS-a: info@belgradepass.com

 

VIII Lične informacije

Lične informacije su informacije koje tačno određuju pojedinog Korisnika. Radi pružanja usluge putem Belgrade PASS internet aplikacije od Korisnika se zahteva da u odgovarajuću pristupnu formu unutar Belgrade PASS internet aplikacije unese svoje lične informacije potrebne za otvaranje Korisničkog naloga.

CITY PASS neće od Korisnika prikupljati, niti obrađivati naročito osetljive informacije Korisnika, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje i obrada ličnih informacija, kao što su ime i prezime, e-mail adresa, i sl. neophodno je prilikom otvaranja Korisničkog naloga, odnosno korišćenja Belgrade PASS usluge. Kada Korisnik želi da koristi Belgrade PASS uslugu putem Belgrade PASS internet aplikacije, neke informacije koje daje prilikom otvaranja Korisničkog naloga su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da Korisnik ne želi, ili ne može da unese informacije koje se smatraju kao obavezne, Korisniku neće biti dozvoljeno otvaranje Korisničkog naloga unutar Belgrade PASS internet aplikacije.

CITY PASS koristi lične informacije Korisnika isključivo kako bi omogućio korišćenje Belgrade PASS usluge, unapredio rad Belgrade PASS internet aplikacije i Belgrade PASS usluge, osigurao proveru administrativnih zadataka, osigurao uspostavljanje kontakta sa Korisnikom, poboljšao svoje oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšao svoju ponudu usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

CITY PASS zadržava pravo da lične podatke Korisnika koje obrađuje prikaže samo finansijskoj instituciji (banci) i Partnerima i to isključivo one podatke koji služe u svrhu realizacije kupovine Belgrade PASS usluge, odnosno obezbeđenja pružanja usluge od strane Partnera. CITY PASS se ograđuje od eventualnog korišćenja prosleđenih ličnih podataka od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovoran za eventualnu štetu koja bi od takvog korišćenja od strane drugih lica mogla nastati za Korisnika.

 

IX Informacije opšteg karaktera

Opšte informacije su informacije koje ne određuju pojedinačnog Korisnika i odnose se, na primer, na podatke koju je internet stranicu Korisnik posetio pre, ili posle posete Belgrade PASS internet aplikacije, koju vrstu pretraživača Korisnik koristi i/ili Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu.

Ova vrsta informacija se uz pomoć elektronskih alata automatski prikuplja u trenutku kad Korisnik pristupi Belgrade PASS internet aplikaciji.

Korisnik je saglasan da opšte informacije CITY PASS može da koristi bez ograničenja za rešavanje problema administriranja Belgrade PASS internet aplikacije, kako bi poboljšao svoje oglašivačke i promotivne rezultate, kako bi poboljšao svoju ponudu usluga na tržištu, distibuciju Belgrade PASS usluge, analizu trendova, analizu usklađenosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

 

X E-mail poruke

Nakon registracije podataka Korisnika i otvaranja Korisničkog naloga u Belgrade PASS internet aplikaciji, Korisnik će od CITY PASS-a dobijati e-mail poruke, i to administrativne e-mail poruke,  promotivne e-mail poruke i poruke kojima se Korisnik obaveštava o njegovim pravima.

Administrativne e-mail poruke odnose se na korisničku aktivnost u Belgrade PASS internet aplikaciji i uključuju poruke u vezi sa Korisničkim nalogom i Jedinstvenim korisničkim nalogom, zahteve, upite i poruke u vezi sa kupovinom Belgrade PASS usluge ili korišćenjem Belgrade PASS loyalty kartice na Jedinstvenom korisničkom nalogu Korisnika.

Korisnik prihvata da je primanje ove vrste poruka obavezno, pa opcija primanja ne može da se isključi od strane Korisnika.

Promotivne e-mail poruke služe za oglašavanje usluge iz ponude unutar Belgrade PASS internet aplikacije, i takve poruke šalju se Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promotivnih e-mail poruka. U slučaju da Korisnik ne želi da prima ovakve poruke, u bilo kom trenutku nakon otvaranja Korisničkog naloga može da otkaže njihovo primanje slanjem e-maila CITY PASS-u sa takvim zahtevom.

Izjava o poverljivosti podataka koja je deo ovih UK odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem Belgrade PASS internet aplikacije od strane Korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka CITY PASS-a. CITY PASS zadržava diskreciono pravo da ovu Izjavu može izmeniti u svako doba i tako izmenjen tekst Izjave postaje važeći odmah po objavi istog u Belgrade PASS internet aplikaciji i upoznavanja Korisnika sa tekstom izmena u elektronskoj formi unutar platforme.

 

XI Komunikacija

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije u Belgrade PASS internet aplikaciji, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, četa, bloga, foruma ili na drugi sličan način, slanja poruka ili međusobnog komuniciranja, javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija, pa stoga CITY PASS može nadzirati navedeni sadržaj komunikacije Korisnika, bez njihovog znanja i posebnog odobrenja.

Pošto CITY PASS ne kontroliše, niti autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći u Belgrade PASS internet aplikaciji, CITY PASS nije i ne može biti odgovoran, kako za radnje koje Korisnik preduzima u bilo kom delu Belgrade PASS internet aplikacije, tako ni za sadržaj koji bi Korisnik mogao da postavi na ovoj platformi.

 

XII Maloletni Korisnici Belgrade PASS usluge

Samostalno korišćenje Belgrade PASS internet aplikacije licima mlađim od četrnaest (14) godina je zabranjeno. Lica starija od petnaest (15) godina, a mlađa od osamnaest (18) godina mogu koristiti Belgrade PASS usluge i navedenu platformu isključivo ukoliko imaju sopstvenu ličnu kartu na svoje ime.

 

XIII Pormocija kulturnih sadržaja

CITY PASS zadržava pravo da putem svoje Belgrade PASS internet aplikacije besplatno promoviše Korisnicima kulturne sadržaje kao što su posete muzejima, pozorišne predstave, bioskopske projekcije, koncertne događaje, umetničke izložbe, promocije knjiga i ostale kulturne i humanitarne događaje, a naročito besplatne događaje kulturnog i humanitarnog karaktera u Beogradu.

 

XIV Ograničenje odgovornosti CITY PASS-a

Korisnik razume i saglasan je da Belgrade PASS internet aplikaciju i sadržinu ove platfome, kao i Belgrade PASS uslugu, koristi isključivo na svoju ličnu odgovornost.

 

Ograničenje odgovornosti CITY PASS-a zbog tehničkih nedostataka

Korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga na Belgrade PASS internet aplikaciji. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane CITY PASS-a, pa iz tog razloga Korisnik prihvata da CITY PASS ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka, ili neki drugi događaj, do koga može doći za vreme pružanja usluga na navedenoj platformi.

Korisnik je saglasan sa tim da pristup Belgrade PASS internet aplikaciji ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan, ili isključen iz razloga kako redovnog održavanja aplikacije, servera za skladištenje podataka, tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran CITY PASS.

CITY PASS ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja Belgrade PASS internet aplikacije delimično ili u celosti. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim CITY PASS, njegove ogranke, odgovorna lica u društvu, njegove zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem Belgrade PASS internet aplikacije od strane Korisnika.

CITY PASS, kao ni bilo koje treće lice povezano sa njim, ne garantuju ni na koji način da upotreba  Belgrade PASS aplikacije neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako, CITY PASS nije, niti može biti odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove platforme, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge date preko iste.

CITY PASS isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme, hardvera i softvera Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja Belgrade PASS internet aplikacije.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, hakerskim napadom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, odustankom od ugovora od strane Korisnika, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem Korisnika, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Zbog same prirode internet mreže, CITY PASS ne može garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenete na, ili sa Belgrade PASS internet aplikacije, pa stoga nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe.

Korisnik je upoznat i prihvata da informacije koje Korisnik samostalno objavi na javnim delovima  Belgrade PASS internet aplikacije mogu, takođe biti dostupne drugim Korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez znanja Korisnika pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima i CITY PASS ni u tom slučaju nije i ne može biti odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu koja nastane za Korisnika.

Ova Izjava sadržana u ovim UK odnosi se samo na korišćenje informacija koje CITY PASS prikuplja od Korisnika Belgrade PASS internet aplikacije. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem ove platforme imaju svoje posebne izjave o poverljivosti podataka.

S obzirom da CITY PASS nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, Korisniku se preporučuje da, pre početka korišćenja tih drugih internet stranica ili aplikacija, pažljivo pregleda izjavu o poverljivosti podataka stranice ili aplikacije koju je posetio.

Korisnik koji želi da aktivno sarađuje na poboljšanju zaštite podatka, ili ima pitanja o tome, te ako želi da ažurira ili promeni neki od podataka, može u svako doba da se obrati email-om CITY PASS-u na internet adresu info@belgradepass.com

Otvaranjem Korisničkog naloga na Belgrade PASS internet aplikaciji i saglašavanjem sa ovim UK u elektronskoj formi na ovoj platformi, smatra se da je Korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

 

XV Ograničenja odgovornosti CITY PASS-a u slučaju postavljanja sadržaja

od strane Korisnika ili trećih lica

 

Korisnik je izričito saglasan da CITY PASS nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih Korisnika Belgrade PASS internet aplikacije ili trećih lica, kao i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da CITY PASS ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na Belgrade PASS internet aplikaciji postavljenog od strane Korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

Korisnik unapred prihvata da CITY PASS nije i ne može biti odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu za Korisnika iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na ovoj platformi.

CITY PASS se izričito ograđuje, u svakom smislu, od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa Belgrade PASS internet aplikacije. U slučaju da Korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti CITY PASS-a.

CITY PASS se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija Korisnika, od strane drugih lica, kojima se te informacije moraju proslediti, u bilo koje druge svrhe koja se razlikuje od one zbog koje su informacije prosleđene, stoga nije i ne može biti odgovoran za eventualnu štetu po ovom osnovu nastalu za Korisnika.

 

XVI Ograničenja odgovornosti CITY PASS-a za usluge/proizvode Partnera

Korisnik je u potpunosti upoznat sa činjenicom da CITY PASS nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode/usluge koje promotivno nudi, pa, stoga, ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke navedenih proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja dobara i usluga koji se nude u objektima Partnera. Za sve eventualne nedostatke u vezi sa koršćenjem ili manjkavosti proizvoda/usluga koje pruža bilo koji Partner CITY PASS-a, može biti odgovoran isključivo Partner koji konkretan proizvod/uslugu prodaje/pruža u svojim poslovnim objektima.

 

XVII Prekid korisničkog odnosa

Korisnik prihvata da CITY PASS može u svako doba raskinuti korisnički odnos sa njim i ukinuti mu Jedinstveni korisnički nalog, važeću Belgrade PASS loyalty karticu, i uskratiti jedinstveni idenifikacioni broj naloga, lozinku i QR kod. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze Korisnika.

U slučaju da Korisnik naknadno uskrati pravo korišćenja njegovih ličnih podataka CITY PASS-u, ugovor između Korisnika i CITY PASS-a se automatski raskida, nakon čega se ugovorna obaveza između Korisnika i CITY PASS-a automatski gasi, a ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze Korisnika  i CITY PASS-a.

Pravo na povraćaj plaćenih sredstava, uz istovremeno poništenje važnosti Belgrade PASS loyalty kartice ima onaj Korisnik koji  svoj zahtev za povrat plaćenih sredstava dostavi u roku od 14 dana od dana kupovine paketa Belgrade PASS usluge, u pisanom obliku na adresu elektronske pošte: info@belgradepass.com (odustanak od ugovora).

Korisnik nema pravo na odustanak od ugovora ukoliko je već koristio Belgrade PASS loyalty karticu u objektima Partnera u periodu njene važnosti od 30 dana.

 

XVIII Ništavost UK i Izjave o privatnosti

U slučaju da je neka od odredaba iz ovih UK, i Izjave o privatnosti ništava, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih UK i Izjave o privatnosti, pa će preostali delovi ovih UK i Izjave o privatnosti ostati na snazi, a ništavna odredba će biti zamenjena valjanom odredbom, koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je utvrđena ništavom.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih UK i Izjave o privatnosti, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

 

XIX     Saobraznost usluge koju pruža CITY PASS

CITY PASS je dužan da korisniku pruži uslugu koja je saobrazna ugovorenoj.

Usluga nije saobrazna ugovorenoj ako:

  1. a) po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je CITY PASS pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;
  2. b) ne odgovara opisu koji je CITY PASS dao u toku pružanja usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke Korisnika;
  3. c) nema posebna svojstva koja je zahtevao Korisnik, a koja su CITY PASS bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;
  4. d) nema redovna svojstva usluga iste vrste;
  5. e) ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja CITY PASS u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;
  6. f) po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime CITY PASS.

CITY PASS nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

  1. a) nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis iz stava 2. tačka f) ovog člana;
  2. b) je opis iz stava 2. tačka f) ovog člana na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.

 

 

XX      Kolačići

Kolačić je datoteka koja se sastoji iz slova i brojeva koji se memorišu na pregledaču Korisnika kao i na memori Korisnikovog uređaja koji ima pristup internetu. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na memoriju uređaja Korisnika koji ima pristup internetu.

City Pass na svojoj internet stranici koristi kolačiće kako bi razlikovao korisnike na svojoj internet stranici i koji imaju za cilj da olakšaju CITY PASS-u da omogući korisniku lakše pretraživanje internet stranice CITY PASS-a. Uz to, kolačići pomažu da CITY PASS poboljša svoju internet stranicu.

CITY PASS koristi kolačiće za rad veb-lokacije koji omogućavaju CITY PASS da broji posete i izvore saobraćaja u cilju merenja i poboljšanja rada veb-lokacije. Ovi kolačići saopštavaju koje su stranice najviše, a koje najmanje popularne. Sve informacije koje ovi kolačići prikupe se objedinjavaju, pa su stoga anonimne. Odabir opcije za nekorišćenje ovih kolačića CITY PASS neće biti u moguđnosti da zna vreme posete internet stranice CITY PASS.

Navedeni kolačići se trajno čuvaju na google analytics platformi i ne mogu se obrisati

 

XXI Rešavanje sporova

Sve sporove koji mogu da nastanu u vezi sa, ili iz ovih UK i u njima sadržane Izjave o privatnosti, ili u vezi sa, ili zbog korišćenja Belgrade PASS internet aplikacije, između CITY PASS-a i Korisnika, CITY PASS i Korisnik pokušaće da reše mirnim putem.

Ukoliko CITY PASS i Korisnik ne uspeju da reše spor mirnim putem, za vođenje spora biće nadležan Privredni sud u Beogradu.

 

U Beogradu, 25.03.2021.

Copyright © 2021, sva prava rezervisana.

Imena pravnih subjekata, usluga i proizvoda u Belgrade PASS internet aplikaciji mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku koja je u vlasništvu CITY PASS-a ili Partnera i kao takva su i predstavljena.

Zabranjeno je korišćenje žiga, logoa Belgrade PASS i drugih autorskih prava CITY PASS-a, odnosno Partnera, koji su ih predstavili u Belgrade PASS internet aplikaciji.